Histologia

Regulamin/tematyka zajęć

REGULAMIN ZALICZENIA PRZEDMIOTU HISTOLOGIA

prowadzonego dla studentów I-go roku kierunku Analityka medyczna w Katedrze i Zakładzie Patologii w roku akademickim 2019/2020

 

I. Student zobowiązany jest do:

  1. Uczestnictwa we wszystkich zajęciach, do punktualnego przychodzenia na ćwiczenia oraz wykłady;
  2. Brania czynnego udziału w zajęciach prowadzonych w ramach przedmiotu;
  3. Przychodzenia na ćwiczenia w białym fartuchu; powinien mieć czysty zeszyt oraz kolorowe kredki, do rysowania oglądanych zmian w mikroskopie i zaliczenia ćwiczeń przez prowadzącego.

 

II. Zasady usprawiedliwienia nieobecności na zajęcia

Nieobecności należy usprawiedliwić na najbliższych zajęciach (usprawiedliwienie lekarskie, wezwanie sądowe lub inne usprawiedliwienie zgodne z par. 15, pkt. 6 Regulaminu Studiów). Zajęcia praktyczne (ćwiczenia) student zobowiązany jest uzupełnić w ramach konsultacji z nauczycielem akademickim, a materiał teoretyczny obowiązujący w ramach odrabianych zajęć zaliczyć u prowadzącego.  Nieobecność na zajęciach z powodów opisanych w par. 15, pkt. 6 Regulaminu Studiów będzie usprawiedliwiona bez konieczności ich odrabiania.

 

III. Zasady, tryb i terminy zaliczenia:

Warunkiem uzyskania zaliczenia z ćwiczeń jest czynny udział w zajęciach, oglądanie preparatów histologicznych oraz wykonanie rysunków oraz przygotowanie teoretyczne w zakresie tematyki obowiązującej w ramach realizowanego programu. W ramach zajęć przewidzianych jest 9 sprawdzianów pisemnych. Przed pierwszym terminem egzaminu dopuszcza się dwukrotną możliwość poprawy oceny niedostatecznej. Niezaliczone kolokwium należy poprawić u prowadzącego zajęcia. Pierwsza poprawa w terminie 2 tygodni od uzyskania oceny niedostatecznej, druga poprawa powinna odbyć się w tygodniu zaliczeniowym. Przed każdym terminem egzaminu poprawkowego jednokrotnie można ubiegać się o zaliczenie danego kolokwium cząstkowego. Zaliczenie wszystkich kolokwiów jest warunkiem zaliczenia ćwiczeń.

Student, który na dwa tygodnie przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej nie uzyskał zaliczenia z trzech kolokwiów, w tygodniu zaliczeniowym zobowiązany jest zaliczyć kolokwium obejmujące całość materiału. W przypadku nieuzyskania zaliczenia przed każdym terminem egzaminu poprawkowego student ma prawo do jednokrotnego ubiegania się o zaliczenie w formie kolokwium z wszystkich zagadnień omawianych w ramach przedmiotu.

 

IV. FORMA EGZAMINU

  1. Egzamin końcowy dla studentów I-go roku kierunku analityka medyczna składa się z części praktycznej i teoretycznej w formie ustnej.
  2. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu praktycznego jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń.
  3. Część praktyczna egzaminu polegać będzie na rozpoznaniu 3 losowo wybranych preparatów histologicznych oraz ich omówieniu.
  4. Część teoretyczna egzaminu odbędzie się w formie pisemnej (pytania otwarte).

 

Przewiduje się możliwość zwolnienia studenta z części teoretycznej egzaminu. Warunkiem uzyskania zwolnienia jest uczestnictwo we wszystkich wykładach oraz uzyskanie średniej arytmetycznej minimum 4,75 z zaliczenia ćwiczeń (średnia z kolokwiów) oraz oceny z egzaminu praktycznego.

 

V. ZASADY USTALANIA OCENY Z PRZEDMIOTU

Student, który zaliczył zajęcia dydaktyczne z danego przedmiotu może przystąpić do egzaminu. Brak zaliczenia z przedmiotu lub nieusprawiedliwiona nieobecność studenta na egzaminie w wyznaczonym terminie jest równoznaczna z otrzymaniem oceny niedostatecznej. Ocena końcowa z przedmiotu Histologia stanowi średnią ocen ze zdanych egzaminów praktycznego i teoretycznego.

 

VI. SPOSÓB INFORMOWANIA STUDENTÓW O UZYSKANYCH WYNIKACH ZALICZEŃ I EGZAMINU

Wyniki egzaminu ogłoszone będą w ciągu 3 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu, w „Wirtualnym Dziekanacie” orz na stronie internetowej jednostki realizującej przedmiot

 

VII. SPOSÓB KONSULTACJI Z NAUCZYCIELEM AKADEMICKIM

Konsultacje z nauczycielem akademickim odbywają się zgodnie z wywieszonym w gablocie harmonogramem konsultacji.

 

VIII. MOŻLIWOŚĆ WGLĄDU DO PRAC PISMENYCH STUDENTA

Zgodnie z Regulaminem Studiów (par. 14, pkt. 22) student ma prawo do wglądu ocenionej pracy zaliczeniowej lub egzaminacyjnej wraz z treścią pytań oraz kluczem odpowiedzi w terminie 5 dni od ogłoszenia wyników w godzinach konsultacji z nauczycielem akademickim prowadzącym zajęcia.

 

TEMATYKA WYKŁADÓW

 

W1

Techniki histologiczne: parafinowa, celloidynowa,
mrożeniowa Pobieranie, utrwalanie, krojenie preparatów i barwienie.

 Metody cytologiczne – pozyskiwanie materiału do badań, utrwalanie i barwienie. Metody histochemiczne  i immunohistochemiczne w histologii i w cytologii.

W2

Komórka: budowa, funkcje, struktury komórkowe ich budowa i funkcje. Typy połączeń komórkowych. Transport komórkowy. Tkanki: podział i ogólna charakterystyka. Narząd-budowa (miąższ i zrąb narządu). Rodzaje narządów. Podziały komórkowe: mitoza, mejoza.

W3

Omówienie budowy histologicznej tkanki nabłonkowej i mięśniowej. Typy połączeń międzykomórkowych.

W4

Omówienie budowy histologicznej oraz funkcji tkanek łącznych właściwych, tkanki tłuszczowej, chrząstek i kości.

W5

Omówienie budowy histologicznej i czynnościowej tkanki nerwowej i glejowej. Podział i charakterystyka tkanki mięśniowej.

W6

Układ krążenia.: Układ krwionośny. Budowa histologiczna naczyń: tętnic, żył oraz naczyń włosowatych. Budowa  histologiczna serca. Elementy morfologiczne krwi. Typy połączeń między naczyniami.

W7

Układ limfatyczny. Odporność swoista i nieswoista. Budowa histologiczna grasicy, szpiku kostnego, węzłów chłonnych,  śledziony,  migdałków. Budowa naczyń limfatycznych.

W8

Układ pokarmowy, część I. Budowa histologiczna narządów jamy ustnej – języka, zębów, gardła, ślinianek i przełyku. Układ pokarmowy, część II. Budowa histologiczna żołądka, jelita cienkiego, jelita grubego, odbytu, wątroby i pęcherzyka żółciowego,  trzustki oraz otrzewnej i krezki.

W9

Układ oddechowy. Budowa histologiczna jamy nosowej i zatok przynosowych, krtani, tchawicy. Budowa płuc. Budowa histologiczna  struktur części przewodzącej. Budowa opłucnej.

W10

 Układ moczowy. Budowa histologiczna nerek oraz ich funkcje.  Budowa histologiczna kielichów, miedniczki, pęcherza moczowego oraz  cewki moczowej. Aparat przykłębuszkowy-budowa histologiczna  i funkcje.

W11

Układ powłokowy. Budowa skóry. Budowa i funkcje przydatków skóry: włosów, paznokci, gruczołów łojowych, gruczołów potowych – zwykłych i zapachowych.

W12

Układ dokrewny. Budowa histologiczna przysadki, szyszynki, przytarczyc, tarczycy, wysepek trzustkowych, nadnercza. Funkcje wydzielanych przez nie hormonów.

W13

Układ płciowy. Budowa histologiczna i funkcja narządów układu płciowego męskiego: jąder, najądrzy, nasieniowodów, prącia. Budowa i funkcja gruczołów dodatkowych. Budowa histologiczna układu płciowego żeńskiego: macicy, jajnika, jajowodów i pochwy,  ciałka żółtego. Budowa narządów płciowych zewnętrznych.

W14

Narządy ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego. Budowa mózgu, móżdżku, rdzenia kręgowego, zwoju i nerwu.

W15

Narządy zmysłów. Budowa histologiczna ucha i gałki ocznej.

 Chemoreceptory węchu i smaku. Mechanoreceptory, połączenia nerwowo- mięśniowe.

 

 

TEMATYKA ĆWICZEŃ

C1

Podstawowe techniki histologiczne. Organizacja pracowni histologicznej. Preparatyka histologiczna - parafinowa metoda przygotowania preparatów histologicznych. Preparaty przygotowane techniką mrożeniową. Mikroskop elektronowy. Budowa histologiczna tkanki nabłonkowej oraz tkanki mięśniowej. 

C2

Budowa histologiczna tkanki łącznej – wybrane preparaty mikroskopowe

C3

Budowa histologiczna tkanki nerwowej oraz układu nerwowego.

C4

Budowa histologiczna układu krwionośnego oraz limfatycznego – wybrane preparaty mikroskopowe

C5

Budowa histologiczna układu oddechowego oraz moczowego– wybrane preparaty mikroskopowe

C6

Budowa histologiczna układu pokarmowego cz. 1 – wybrane preparaty mikroskopowe

C7

Budowa histologiczna układu pokarmowego cz. 2 – wybrane preparaty mikroskopowe

C8

Budowa histologiczna żeńskiego układu płciowego – wybrane preparaty mikroskopowe

C9

Budowa histologiczna męskiego układu płciowego – wybrane preparaty mikroskopowe

C10

Budowa histologiczna układu powłokowego oraz dokrewnego– wybrane preparaty mikroskopowe