Histologia

Regulamin/tematyka zajęć

REGULAMIN ZALICZENIA PRZEDMIOTU HISTOLOGIA
prowadzonego dla studentów I-go roku kierunku Analityka medyczna w Katedrze i Zakładzie Patologii w roku akademickim 2018/2019

 

I. Student zobowiązany jest do:

 1. Uczestnictwa we wszystkich zajęciach, do punktualnego przychodzenia na ćwiczenia oraz wykłady;
 2. Brania czynnego udziału w zajęciach prowadzonych w ramach przedmiotu;
 3. Przychodzenia na ćwiczenia w białym fartuchu; powinien mieć czysty zeszyt oraz kolorowe kredki, do rysowania oglądanych zmian w mikroskopie i zaliczenia ćwiczeń przez prowadzącego.

 

II. Zasady usprawiedliwienia nieobecności na zajęcia

Nieobecności należy usprawiedliwić na najbliższych zajęciach (usprawiedliwienie lekarskie, wezwanie sądowe lub inne usprawiedliwienie zgodne z par. 15, pkt. 6 Regulaminu Studiów). Zajęcia praktyczne (ćwiczenia) student zobowiązany jest uzupełnić w ramach konsultacji z nauczycielem akademickim, a materiał teoretyczny obowiązujący w ramach odrabianych zajęć zaliczyć u prowadzącego.  Nieobecność na zajęciach z powodów opisanych w par. 15, pkt. 6 Regulaminu Studiów będzie usprawiedliwiona bez konieczności ich odrabiania.

 

III. Zasady, tryb i terminy zaliczenia:

Warunkiem uzyskania zaliczenia z ćwiczeń jest:

 1. Czynny udział w zajęciach
 2. Oglądanie preparatów histologicznych oraz wykonanie rysunków
 3. Przygotowanie teoretyczne w zakresie tematyki obowiązującej w ramach realizowanego programu. W ramach zajęć przewidzianych jest 8 sprawdzianów pisemnych.
 4. Niezaliczone sprawdziany pisemne należy poprawić u prowadzącego zajęcia w terminie 2 tygodni

 

 IV. FORMA EGZAMINU

 1. Egzamin końcowy dla studentów I-go roku kierunku analityka medyczna składa się z części praktycznej i teoretycznej.
 2. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu praktycznego jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń.
 3. Część praktyczna egzaminu polegać będzie na rozpoznaniu 3 losowo wybranych preparatów histologicznych oraz ich omówieniu.
 4. Część teoretyczna egzaminu odbędzie się w formie pisemnej (pytania otwarte).

 

 V. ZASADY USTALANIA OCENY Z PRZEDMIOTU

Student, który zaliczył zajęcia dydaktyczne z danego przedmiotu może przystąpić do egzaminu. Brak zaliczenia z przedmiotu lub nieusprawiedliwiona nieobecność studenta na egzaminie w wyznaczonym terminie jest równoznaczna z otrzymaniem oceny niedostatecznej. Ocena końcowa z przedmiotu Histologia stanowi średnią ocen ze zdanych egzaminów praktycznego i teoretycznego.

 

VI. SPOSÓB INFORMOWANIA STUDENTÓW O UZYSKANYCH WYNIKACH ZALICZEŃ I EGZAMINU

Wyniki egzaminu ogłoszone będą w ciągu 3 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu, w „Wirtualnym Dziekanacie” orz na stronie internetowej jednostki realizującej przedmiot

 

VII. SPOSÓB KONSULTACJI Z NAUCZYCIELEM AKADEMICKIM

Konsultacje z nauczycielem akademickim odbywają się zgodnie z wywieszonym w gablocie harmonogramem konsultacji.

 

VIII. MOŻLIWOŚĆ WGLĄDU DO PRAC PISMENYCH STUDENTA

Zgodnie z Regulaminem Studiów (par. 14, pkt. 22) student ma prawo do wglądu ocenionej pracy zaliczeniowej lub egzaminacyjnej wraz z treścią pytań oraz kluczem odpowiedzi w terminie 5 dni od ogłoszenia wyników w godzinach konsultacji z nauczycielem akademickim prowadzącym zajęcia.

 

TEMATYKA WYKŁADÓW

 

W1

Komórka: jądro komórkowe, cytoplazma. Typy połączeń komórkowych. Transport komórkowy. Budowa i funkcje struktur komórkowych.

W2

Tkanki-podział. Narząd (miąższ i zrąb narządu). Rodzaje narządów. Charakterystyka tkanki nabłonkowej i mięśniowej. Typy połączeń międzykomórkowych.

W3

Charakterystyka morfologiczna tkanek: łącznej i nerwowej.

W4

Układ krążenia. Budowa morfologiczna naczyń: tętnic, żył oraz naczyń włosowatych. Budowa  histologiczna serca. Elementy morfologiczne krwi. Typy połączeń między naczyniami.

W5

Układ limfatyczny. Odporność swoista i nieswoista. Budowa histologiczna grasicy, szpiku kostnego, węzłów chłonnych,  śledziony,  migdałków, kępek Peyera, Budowa naczyń limfatycznych.

W6

Układ pokarmowy (I). Budowa histologiczna narządów jamy ustnej – języka, zębów, gardła, gruczołów ślinowych oraz przewodu pokarmowego.

W7

Układ pokarmowy (II). Budowa histologiczna żołądka, jelita cienkiego, jelita grubego, wątroby i pęcherzyka żółciowego,  trzustki oraz otrzewnej i krezki. Funkcje powyższych narządów.

W8

Układ oddechowy. Budowa histologiczna jamy nosowej i zatok przynosowych, krtani, tchawicy, oskrzeli i oskrzelików.  Budowa i funkcje  części oddechowej płuc. Opłucna.

 W9

Układ moczowy. Budowa histologiczna i funkcje nerek. Budowa kielichów i miedniczki nerkowej, moczowodu, pęcherza moczowego oraz  cewki moczowej.

W10

Układ płciowy. Budowa histologiczna i funkcje narządów układu płciowego męskiego: jądra, najądrza, nasieniowodu, prącia oraz gruczołów dodatkowych.

W11

Budowa histologiczna układu płciowego żeńskiego: macicy, jajnika, jajowodów i pochwy, ciałka żółtego oraz sutka.

W12

Budowa gruczołów wewnątrzwydzielniczych. Układ podwzgórzowo-przysadkowy.  Budowa i czynność: przysadki, szyszynki, tarczycy,  przytarczyc, wysp trzustkowych i nadnerczy.

W13

Układ nerwowy ośrodkowy i obwodowy. Budowa histologiczna mózgu, móżdżku i rdzenia kręgowego. Budowa histologiczna zwoju obwodowego i nerwów obwodowych. Układ współczulny i przywspółczulny.

W14

Układ powłokowy. Budowa histologiczna skóry: naskórka i skóry właściwej .Budowa przydatków skóry: włosów, gruczołów łojowych oraz gruczołów potowych – ekrynowych i apokrynowych. Budowa paznokcia. Funkcje skóry.

W15

Narządy zmysłów. Kubki smakowe, błona węchowa. Budowa histologiczna ucha i gałki ocznej.

 

TEMATYKA SEMINARIÓW

S1

Komórka funkcje i budowa. Ultramikroskopowa budowa struktur komórkowych.

S2

Charakterystyka różnych rodzajów nabłonków. Funkcje tkanki nabłonkowej

S3

Opis obrazów mikroskopowych tkanki łącznej właściwej lużnej i zbitej, tkanek tłuszczowych i oporowych.

S4

Opis obrazów mikroskopowych tkanek mięśniowych poprzecznie prążkowanych i komórek mięśni gładkich. Mechanizm skurczu.

S5

Opis obrazów mikroskopowych mózgu, móżdżku, rdzenia kręgowego, nerwu i zwoju autonomicznego.

S6

Opis obrazów mikroskopowych narządów układu krążenia: serca i naczyń krwionośnych.

S7

Opis obrazów mikroskopowych układu limfatycznego; grasicy, śledziony i węzła chłonnego.

S8

Opis  obrazu mikroskopowego tchawicy, oskrzeli  i oskrzelików Budowa części oddechowej płuca.

S9

Morfologia narządów jamy ustnej. Budowa ślinianek. Opis budowy przełyku i żołądka.

S10

Opis budowy dwunastnicy jelita cienkiego, grubego. Budowa wątroby i części zewnątrzwydzielniczej trzustki.

S11

Budowa narządów układu moczowego, nerki, moczowodu, pęcherza moczowego.

S12

Opis obrazu mikroskopowego wybranych  narządów układu płciowego męskiego i żeńskiego.

S13

Opis obrazów mikroskopowych skóry owłosionej i nieowłosionej. Przedstawienie budowy przydatków skóry.

S14

Budowa histologiczna gruczołów dokrewnych. Opis obrazów mikroskopowych tarczycy, trzustki i nadnerczy.

S15

Opis budowy mózgu, móżdżku, rdzenia kręgowego i nerwu kulszowego

 

TEMATYKA ĆWICZEŃ

C1

Podstawowe techniki histologiczne. Organizacja pracowni histologicznej. Preparatyka histologiczna - parafinowa metoda przygotowania preparatów histologicznych. Preparaty przygotowane techniką mrożeniową. Mikroskop elektronowy. 

C2

Tkanka nabłonkowa. Preparaty mikroskopowe: nabłonek jednowarstwowy płaski (kłębuszek nerki – torebka) nabłonek jednowarstwowy sześcienny (kanaliki nerkowe), nabłonek jednowarstwowy cylindryczny (jelito), nabłonek wielorzędowy migawkowy (tchawica), nabłonek przejściowy (pęcherz moczowy).

C3

Tkanka łączna. Preparaty mikroskopowe: tkanka łączna galaretowata dojrzała (pępowina), tkanka łączna włóknista wiotka (moczowód-błona śluzowa), tkanka tłuszczowa żółta wyługowana, tkanka tłuszczowa brunatna, tkanka chrzęstna szklista.

C4

Tkanka mięśniowa. Preparaty mikroskopowe: mięsień poprzecznie prążkowany - przekrój podłużny i poprzeczny, mięsień sercowy (serce), mięsień sercowy - wstawki - przekrój podłużny, mięsień gładki - przekrój podłużny i poprzeczny (ściana jelita ).

C5

Tkanka herwowa. Preparaty mikroskopowe: kora mózgu, kora móżdżku, rdzeń kręgowy - przekrój poprzeczny, nerw kulszowy.

C6

Układ krwionośny. Preparaty mikroskopowe: przekrój poprzeczny przez aortę, tętnicę mięśniową, naczynie żylne, naczynia włosowate-tętniczki-żyłki (krezka), przekrój poprzeczny przez ścianę serca.

C7

Układ chłonny. Preparaty mikroskopowe: węzeł chłonny, śledziona, grasica, grasica inwolucyjna.

C8

Układ oddechowy. Preparaty mikroskopowe: tchawica-przekrój poprzeczny,  płuco - przekrój poprzeczny przez oskrzela, oskrzeliki, przekrój przez pęcherzyki płucne.

C9

Układ pokarmowy (I). Preparaty mikroskopowe: język - brodawki nitkowate i grzybowate, brodawka okolona, ślinianka przyuszna, ślinianka podjęzykowa, ślinianka podżuchwowa, przełyk, przekrój  przez trzon żołądka.

C10

Układ pokarmowy (II). Preparaty mikroskopowe: dwunastnica, jelito cienkie, jelito grube, wątroba, trzustka- część zewnątrzwydzielnicza.

C11

Układ moczowy. Preparaty mikroskopowe: nerka część korowa i rdzenna, pęcherz moczowy, moczowód

C12

Układ płciowy. Preparaty mikroskopowe: układ płciowy męski: jądro, najądrze, nasieniowód, układ płciowy żeński: jajnik, macica-trzon z endometrium, ciałko żółte.

C13

Układ powłokowy. Preparaty mikroskopowe: skóra owłosiona– naskórek, skóra właściwa, budowa włosa, gruczołów łojowych i gruczołów potowych oraz  gruczołu mlekowego.

C14

Układ dokrewny. Preparaty mikroskopowe: nadnercze, tarczyca, trzustka.

C15

Układ nerwowy. Preparaty mikroskopowe: kora mózgu, kora móżdżku, rdzeń kręgowy - przekrój poprzeczny, mały nerw obwodowy.