Cytologia kliniczna

Regulamin

REGULAMIN ZALICZENIA PRZEDMIOTU CYTOLOGIA KLINICZNA prowadzonego dla studentów  III  roku kierunku analityka medyczna w Katedrze i Zakładzie Patologii w roku akademickim 2018/2019

 

I. Student zobowiązany jest do:

 

  1. Uczestnictwa we wszystkich zajęciach, do punktualnego przychodzenia na ćwiczenia oraz wykłady;
  2. Brania czynnego udziału w zajęciach prowadzonych w ramach przedmiotu;
  3. Przychodzenia na ćwiczenia w białym fartuchu;
  4. Student powinien mieć czysty zeszyt oraz kolorowe kredki, do rysowania oglądanych w mikroskopie preparatów cytologicznych.

 

II. Zasady usprawiedliwienia nieobecności  na zajęciach (seminaria ćwiczenia)

Nieobecności na ćwiczeniach należy usprawiedliwić na najbliższych zajęciach (usprawiedliwienie lekarskie, wezwanie sądowe lub inne, itp). Zajęcia praktyczne (ćwiczenia) student zobowiązany jest uzupełnić w ramach konsultacji z nauczycielem akademickim oraz zaliczyć materiał teoretyczny obowiązujący w ramach odrabianych zajęć.

 

III. Zasady, tryb i terminy zaliczeń:

 

ĆWICZENIA:

Warunkiem uzyskania zaliczenia z ćwiczeń jest  czynny udział (oglądanie zmian na preparatach mikroskopowych, wykonanie rysunków zmian morfologicznych oraz potwierdzenie zaliczenia ćwiczeń w zeszycie u prowadzącego zajęcia).

 

IV. Forma zaliczenia końcowego

Zaliczenie na ocenę z przedmiotu Cytologia kliniczna dla studentów V-go roku kierunku analityka medyczna przewidziany jest  sprawdzian pisemny  w formie pytań otwartych z całego omawianego materiału (ćwiczeń i wykładów). Niezaliczenie kolokwium końcowego (pisemnego) w I terminie skutkuje ponownym zaliczaniem w II terminie.

 

V. Zasady ustalania oceny z przedmiotu

Ocenę końcową z przedmiotu Cytologia kliniczna stanowi ocena uzyskana przez studenta z końcowego zaliczenia na ocenę.

 

VI. Sposób informowania studentów o uzyskanych wynikach zaliczenia na ocenę

Wyniki z końcowego zaliczenia pisemnego (zakodowane numerem indeksu studenta) umieszczone zostaną w gablocie Katedry i Zakładu Patologii maksymalnie w ciągu 2 tygodni od dnia zaliczenia.

 

VII. Konsultacje z nauczycielem akademickim

Konsultacje z nauczycielem akademickim odbywają się zgodnie z wywieszonym w gablocie harmonogramem konsultacji.

 

VIII. Możliwość wglądu do prac pisemnych studenta

Zgodnie z regulaminem studiów (paragraf 14, pkt 20):

„Student ma prawo do wglądu do swojej ocenionej pracy zaliczeniowej lub egzaminacyjnej wraz z treścią pytań i kluczem odpowiedzi, w terminie 5 dni od ogłoszenia wyników zaliczenia lub egzaminu.”

 

 

 

Tematyka wykładów

 

W1

Rys historyczny badań cytologicznych. Rodzaje i zastosowanie cytologii klinicznej.

W2

Organizacja pracowni cytologicznej i kontrola jakości pracy.

W3

Metody diagnostyki cytologicznej.

W4

Kryteria oceny jakości preparatu cytologicznego i zasady oceny mikroskopowej.

W5

Kryteria cytodiagnostyczne rozpoznawania chorób.

W6

Metody cytologiczne stosowane w rozpoznawaniu i różnicowaniu nowotworów.

W7

Cytologia złuszczeniowa w skriningu zmian przednowotworowych i nowotworowych   szyjki macicy. Formułowanie rozpoznań cytologicznych wg Bethesdy.

W8

Zastosowanie mikroskopii fluoroscencyjnej do cytodiagnostyki ginekologicznej i jej znaczenie w diagnostyce szyjki macicy.

W9

Cytologia aspiracyjna – zastosowanie biopsji cienkoigłowej.

W10

Badania immunohistochemiczne – przygotowanie materiału, typy reakcji i ich zastosowanie.

W11

Zastosowanie metod mikroskopii elektronowej.

W12

Analiza ilościowa preparatów mikroskopowych – cytometria przepływowa       (zastosowanie w diagnostyce).

W13

Techniki biologii molekularnej w cytologii klinicznej.

W14

Przyczyny rozpoznań fałszywie dodatnich w cytologii.

W15

Przyczyny rozpoznań fałszywie ujemnych w cytologii.

 

Tematyka ćwiczeń

C1 (3h)

Wprowadzenie do cytologii – techniki pobierania i przygotowywania rozmazów  cytologicznych. Cytologia płynów z jam ciała.

C2 (3h)

Cytodiagnostyka chorób szyjki macicy – badania przesiewowe w ginekologii. Składniki komórkowe rozmazów z szyjki macicy oraz obrazy cytologiczne najczęstszych zmian nienowotworowych szyjki macicy.

C3 (3h)

Cytologia raka szyjki macicy. Cytologia raka trzonu macicy. Cytologia gruczołu piersiowego – zmiany nienowotworowe sutka. Cytologia zmian nowotworowych sutka. 

C4 (3h)

 Cytologia zmian nienowotworowych i nowotworowych tarczycy. Cytologia w chorobach układu oddechowego. Cytologia w chorobach układu pokarmowego.

C5 (3h)

Cytologia w nowotworach skóry. Cytologia układu chłonnego- zmiany nienowotworowe. Cytologia nowotworów układu chłonnego