Patofizjologia

Regulamin

REGULAMIN ZALICZENIA PRZEDMIOTU PATOFIZJOLOGIA 
prowadzonego dla studentów II-go roku kierunku analityka medyczna w Katedrze i Zakładzie Patologii w roku akademickim 2018/2019

 

I. Student zobowiązany jest do:

  1. Uczestnictwa we wszystkich zajęciach, do punktualnego przychodzenia na seminaria i ćwiczenia oraz wykłady;
  2. Brania czynnego udziału w zajęciach prowadzonych w ramach przedmiotu;
  3. Na ćwiczenia student przychodzi w białym fartuchu z czystym zeszytem oraz kolorowymi kredkami do rysowania oglądanych zmian patomorfologicznych w mikroskopie.

II. Zasady usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach (seminaria ćwiczenia)

Nieobecności należy usprawiedliwić na najbliższych zajęciach (usprawiedliwienie lekarskie, wezwanie sądowe lub inne usprawiedliwienie zgodne z par. 15, pkt. 6 Regulaminu Studiów). Zajęcia praktyczne (ćwiczenia) student zobowiązany jest uzupełnić w ramach konsultacji z nauczycielem akademickim, a materiał teoretyczny obowiązujący w ramach odrabianych zajęć zaliczyć u prowadzącego.  Nieobecność na zajęciach z powodów opisanych w par. 15, pkt. 6 Regulaminu Studiów będzie usprawiedliwiona bez konieczności ich odrabiania.

 

III. Zasady, tryb i terminy zaliczeń:

 

SEMINARIA:

Warunkiem uzyskania zaliczenia z seminariów jest przygotowanie teoretyczne w zakresie tematyki realizowanej w ramach programu na każde zajęcia. W ramach przedmiotu przewidziane są 4 sprawdziany w formie pisemnej. Niezaliczone odpowiedzi w formie ustnej lub kolokwium należy poprawić u prowadzącego zajęcia w terminie 2 tygodni. Zaliczenie wszystkich kolokwiów jest warunkiem zaliczenia seminariów.

 

ĆWICZENIA:

Warunkiem uzyskania zaliczenia z ćwiczeń jest czynny udział (oglądanie zmian patomorfologicznych na preparatach mikroskopowych, ich narysowanie oraz zaliczenie w zeszycie u prowadzącego ćwiczenia).

 IV. Forma egzaminu

  1. Egzamin końcowy z patofizjologii dla studentów II-go roku kierunku analityka medyczna składa się z części praktycznej i teoretycznej;
  2. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu praktycznego jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń i seminariów;
  3. Część praktyczna egzaminu polegać będzie na rozpoznaniu zmian patomorfologicznych na 3 losowo wybranych preparatach oraz ich omówieniu;
  4. Warunkiem dopuszczenie do egzaminu teoretycznego jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu praktycznego;
  5. Część teoretyczna egzaminu odbędzie się w formie pisemnej (pytania otwarte).

 

V. Zasady ustalania oceny z przedmiotu

Student, który zaliczył zajęcia dydaktyczne z danego przedmiotu może przystąpić do egzaminu. Brak zaliczenia z przedmiotu lub nieusprawiedliwiona nieobecność studenta na egzaminie w wyznaczonym terminie jest równoznaczna z otrzymaniem oceny niedostatecznej. Ocena końcowa z przedmiotu Patofizjologia stanowi średnią ocen ze zdanych egzaminów praktycznego i teoretycznego.

 

VI. Sposób informowania studentów o uzyskanych wynikach zaliczenia na ocenę

 

Wyniki egzaminu końcowego ogłoszone będą w ciągu 3 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu, w „Wirtualnym Dziekanacie” orz na stronie internetowej jednostki realizującej przedmiot.

 

VII. Konsultacje z nauczycielem akademickim

Konsultacje z nauczycielem akademickim odbywają się zgodnie z wywieszonym w gablocie harmonogramem konsultacji.

 

VIII. Możliwość wglądu do prac pisemnych studenta

Zgodnie z Regulaminem Studiów (par. 14, pkt. 22) student ma prawo do wglądu ocenionej pracy zaliczeniowej lub egzaminacyjnej wraz z treścią pytań oraz kluczem odpowiedzi w terminie 5 dni od ogłoszenia wyników w godzinach konsultacji z nauczycielem akademickim prowadzącym zajęcia.

 

Tematyka wykładów

W1

Etiologia i patogeneza chorób. Adaptacja i homeostaza. Badania eksperymentalne w naukach medycznych.

W2

Patofizjologia krążenia: Niewydolność serca – lewokomorowa i prawokomorowa.  Wrodzone wady serca.

W3

Choroba wieńcowa. Zawał mięśnia sercowego. Zaburzenia rytmu serca.

W4

Charakterystyka kardiomiopatii. Zaburzenia krążenia obwodowego. Wstrząs, choroba nadciśnieniowa.

W5

Patofizjologia krzepnięcia krwi. Skazy krwotoczne. Wykrzepianie wewnątrznaczyniowe.

W6

Zaniki - ich etiologia i patogeneza. Starzenie się ustroju. Zaburzenia odżywiania. Choroba głodowa. Rozedma płuc. 

W7

Zaburzenia gospodarki wodnej i elektrolitowej oraz równowagi kwasowo-zasadowej. Hipoksja. Zaburzenia termoregulacji.

W8

Patofizjologia ogólna przewodu   pokarmowego.  Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy. Zaburzenia trawienia i wchłaniania. Biegunki. Patomechanizm ostrego zapalenia trzustki.

W9

Wybrane zaburzenia przemiany materii. Fenyloketonuria.  Miażdżyca, cukrzyca.

W10

Etiologia i patogeneza procesu nowotworowego. Klasyfikacja nowotworów.  Patologia szyjki macicy.

W11

Patologia sutka. Zmiany nienowotworowe, nowotwory łagodne i złośliwe sutka.

W12

Patogeneza i charakterystyka zaśniadu groniastego i kosmówczaka. Patogeneza, objawy i charakterystyka raków płuc.

W13

Zapalenia. Mechanizmy obronne przed zakażeniem. Zapalenia swoiste i nieswoiste. Czynniki zapaleniotwórcze  zewnątrzpochodne i wewnątrzpochodne. Biochemiczne mediatory zapalenia. Zapalenia ostre i przewlekłe –chrakterystyka.

W14

Nadwrażliwość. Charakterystyka typów nadwrażliwości. Mechanizm reakcji alergicznych. Anafilaksja. Objawy.

W15

Zapalenia z autoagresji. Patofizjologia wybranych chorób  autoimmunizacyjnych. Pierwotne i wtórne niedobory odporności. AIDS.

 

Tematyka seminariów

S1

Rola eksperymentu  w poznaniu patomechanizmów choroby. Badania doświadczalne na zwierzętach. Badania kliniczne Badania „in vitro”. Problemy etyczne i bioetyczne.

S2

Patogeneza miażdżycy. Choroba niedokrwienna serca. Obrazy mikroskopowe.

S3

Zmiany wsteczne. Patogeneza stłuszczenia wątroby i martwicy Balsera.

S4

Charakterystyka rozrostów błony śluzowej macicy i zaśniadu groniastego. Opisy obrazów mikroskopowych omawianych zmian.

S5

Patologia sutka.

S6

Nadżerki i rak szyki macicy Charakterystyka obrazów mikroskopowych.

S7

Patogeneza raków jelita . Charakterystyka obrazów mikroskopowych raka gruczołowego i raka galaretowatego.

S8

Patofizjologia raków płuc,  i nerek. Opis obrazów mikroskopowych.

S9

Patogeneza raka płaskonabłonkowego krtani i kosmówczaka. Opis obrazów mikroskopowych.

S10

Znamiona i czerniaki- ich charakterystyka.

S11

Nowotwory układowe. Patogeneza mięsaków i białaczek.

S12

Patofizjologia zapaleń. wysiękowych.  Charakterystyka zapalenia płatowego płuc, zapalenia ropnego pęcherzyka żółciowego  oraz zapalenia grzybiczego.

S13

Patomechanizm zapaleń nerek. Zapalenia ostre i przewlekłe- odmiedniczkowe i kłębuszkowe. Charakterystyka obrazów mikroskopowych.

S14

Patogeneza i podziały, wykładniki morfologiczne i cechy biologiczne pylic. Charakterystyka obrazów mikroskopowych  pylicy węglowej i krzemowej.

S15

Gruźlica i włośnica – etiologia,  patogeneza, następstwa. Opis obrazów mikroskopowych zapalenia odoskrzelowego i płatowego płuc.

 

Tematyka ćwiczeń

C1

Regulamin Katedry i Zakładu Patologii. Badania eksperymentalne. Hodowle komórkowe. Badania kliniczne.

C2

Preparaty mikroskopowe: Stwardnienie tętnicy podudzia (arteriosclerosis arteriae), miażdżyca tętnic wieńcowych (atherosclerosis coronarius), blizna po zawale (Cicartix post infarrctum)

C3

Preparaty mikroskopowe: zwyrodnienie tłuszczowe (steatosis),  martwica Balsera (necrosis Balseri).

C4

Preparaty mikroskopowe: rozrost gruczołowy błony śluzowej macicy (hyperplasia glandularis endometrii), zaśniad groniasty (mola hydatidosa),

C5

Preparaty mikroskopowe: stwardnienie włókniste sutka (fibrosclerosis mammae). włókniako-gruczolak sutka (fibroadenoma mammae), brodawczak wewnątrzprzewodowy (papilloma intraductale), rak przewodowy sutka (carcinoma ductale mammae).

C6

Preparaty mikroskopowe: Nadżerka gruczołowa szyjki macicy (erosio glandularis colli uteri), dysplazja nabłonka szyjki macicy (dysplasia epithelii colli uteri), rak przedinwazyjny szyjki macicy (carcinoma praeinvasivum colli uteri), rak płaskonabłonkowy inwazyjny (carcinoma planoepitheliole invasivum colli uteri).

C7

Preparaty mikroskopowe: Gruczolakorak (adenocarcinoma), gruczolakorak galaretowaty (adenocarcinoma gelatinosum).

C8

Preparaty mikroskopowe: Rak drobnokomórkowy oskrzela (carcinoma microcellulare bronchogenes), rak jasnokomórkowy nerki (carcinoma clarolellulare renis).

C9

Preparaty mikroskopowe: Rak płaskonabłonkowy rogowaciejący krtani (carcinoma planoepitheliale keratodes laryngis), nabłoniak kosmówkowy (chorionepithelioma), 

C10

Preparaty mikroskopowe: Znamię barwnikowe (naevus pigmentosus), czerniak złośliwy (malanoma malignum)

C11

mięsak limfatyczny (lymphosarcoma), białaczka szpikowa (leucaemia myelogenes), mięsak z mięśni gładkich (leiomyosarcoma).

C12

Preparaty mikroskopowe: Płatowe zapalenie płuc (pneumonia, zapalenie pęcherzyka żółciowego (cholocystitis), grzybicze (kropidlakowe) zapalenie płuc (aspergillosis).

C13

Preparaty mikroskopowe: Przewlekłe odmiedniczkowe zapalenie nerek (pyelonephritis chronica). Kłębuszkowe zapalenia   nerek (glomerulonephritis).

C14

Preparaty mikroskopowe: Pylica węglowa płuc (anthracosis). Pylica krzemowa płuc (silicosis pulmonum)

C15

Preparaty mikroskopowe: Gruźlica płuc (tuberculosis pulmonum), gruźlica węzłów chłonnych (tuberculosis nodulorum lymphaticorum), włośnica (trichinosis).