Patofizjologia

Regulamin

REGULAMIN ZALICZENIA PRZEDMIOTU PATOFIZJOLOGIA

prowadzonego dla studentów II-go roku kierunku Farmacja

w Katedrze i Zakładzie Patologii

 

I. Student zobowiązany jest do:

  1. Uczestnictwa we wszystkich zajęciach oraz punktualnego przychodzenia na ćwiczenia, seminaria i wykłady;
  2. Brania czynnego udziału w zajęciach prowadzonych w ramach przedmiotu;
  3. Przychodzenia na ćwiczenia w białym fartuchu; posiadania czystego zeszytu oraz kolorowych kredek, do rysowania oglądanych zmian w mikroskopie i zaliczenia ćwiczeń przez prowadzącego.

II. Zasady usprawiedliwienia nieobecności  na zajęciach (seminaria, ćwiczenia)

 Nieobecności należy usprawiedliwić na najbliższych zajęciach (usprawiedliwienie lekarskie, wezwanie sądowe lub inne usprawiedliwienie zgodne z paragrafem 15, pkt 6 regulaminu studiów). Zajęcia praktyczne (ćwiczenia) student zobowiązany jest uzupełnić w ramach konsultacji z nauczycielem akademickim, a materiał teoretyczny obowiązujący w ramach odrabianych zajęć zaliczyć u prowadzącego. Nieobecność na zajęciach z powodów opisanych w  paragrafie 15, pkt 6 regulaminu studiów będzie usprawiedliwiana bez konieczności ich odrabiania.

III. Zasady, tryb i terminy zaliczeń:

SEMINARIA:

Warunkiem uzyskania zaliczenia z seminariów jest:

  1.  przygotowanie teoretyczne w zakresie tematyki obowiązującej w ramach realizowanego programu na każde zajęcia,
  2. Zaliczenie 4 pisemnych sprawdzianów w formie pytań otwartych po zakończeniu każdego działu patofizjologii (o terminie studenci będą informowani z tygodniowym wyprzedzeniem). Niezaliczone sprawdziany pisemne w ramach seminariów należy poprawić u prowadzącego zajęcia w terminie dwóch tygodni.

ĆWICZENIA:

Warunkiem uzyskania zaliczenia z ćwiczeń jest:

  1. czynny udział w zajęciach,
  2. oglądanie zmian na preparatach mikroskopowych oraz wykonanie rysunków zmian morfologicznych (potwierdzone zaliczeniem ćwiczeń w zeszycie u prowadzącego),
  3. Uzyskanie oceny pozytywnej z zaliczenia praktycznego polegającego na rozpoznaniu oraz omówieniu zmian patomorfologicznych 3 losowo wybranych preparatów.


IV. FORMA EGZAMINU

Część teoretyczna egzaminu polegać będzie na odpowiedzi na losowo wybrany zestaw 3 pytań, których tematyka obejmować będzie cały materiał omawiany w ramach wykładów oraz seminariów.

V. ZASADY USTALANIA OCENY Z PRZEDMIOTU

Student, który zaliczył zajęcia dydaktyczne z danego przedmiotu może przystąpić do egzaminu. Brak zaliczenia z przedmiotu lub nieusprawiedliwiona nieobecność studenta na egzaminie w wyznaczonym terminie jest równoznaczna z otrzymaniem oceny niedostatecznej. Ocena z egzaminu teoretycznego jest oceną końcową z przedmiotu patofizjologia

VI. SPOSÓB INFORMOWANIA STUDENTÓW O UZYSKANYCH WYNIKACH ZALICZEŃ I EGZAMINU                                         

          Wyniki egzaminów ogłaszane będą w ciągu 3 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu, w "Wirtualnym Dziekanacie" oraz na stronie internetowej jednostki realizującej dany przedmiot

VII. SPOSÓB KONSULTACJI Z NAUCZYCIELEM AKADEMICKIM

Konsultacje z nauczycielem akademickim odbywają się zgodnie z wywieszonym w gablocie harmonogramem konsultacji.

VIII. MOŻLIWOŚĆ WGLĄDU DO PRAC PISMENYCH STUDENTA

Zgodnie z regulaminem studiów (paragraf 14, pkt 22) student ma prawo wglądu do ocenionej pracy zaliczeniowej lub egzaminacyjnej wraz z treścią pytań i kluczem odpowiedzi, w terminie 5 dni od ogłoszenia wyników zaliczenia lub egzaminu w godzinach konsultacji z nauczycielem akademickim prowadzącym zajęcia.

 

 

Tematyka wykładów

W1

Histopatologia - badania pośmiertne i zażyciowe, cytodiagnostyka, mikroskopia elektronowa, histochemia. Patofizjologia – hodowle komórkowe, badania eksperymentalne.

2

W2

Patofizjologia zaburzeń w krążeniu. Krwotoki, wady serca, przekrwienie.

2

W3

Patofizjologia zaburzeń w krążeniu. Niewydolność krążenia. Niedokrwienie, obrzęk, wstrząs.

2

W4

Patomechanizm  i następstwa wybranych zaburzeń w krążeniu. Skrzep i zakrzep. Zator. Zawał. Skazy krwotoczne.

2

W5

 Patomechanizm miażdżycy. Czynniki ryzyka, następstwa, prewencja

2

W6

Patomechanizm zmian wstecznych. Zaniki i zwyrodnienia - przyczyny, rodzaje i znaczenie kliniczne.

2

W7

Patomechanizmy cukrzycy. Rodzaje, przyczyny powstawania i objawy.

2

W8

Martwice: podział  i przyczyny powstawania. Patomechanizmy prowadzące do śmierci komórki. Śmierć ustroju kliniczna, biologiczna.

2

W9

Zmiany postępowe. Przerost i rozrost. Regeneracja i naprawa. Mechanizmy gojenia się ran. Czynniki wpływające na gojenie się ran. Patomorfologia wybranych zmian postępowych.

2

W10

Nieprawidłowości różnicowania i dojrzewania tkanek. Transformacja nowotworowa. Kancerogeneza. Patomechanizm choroby nowotworowej. Patomorfologia ogólna nowotworów.

2

W11

Nowotwory: Czynniki ryzyka. Podział ogólny nowotworów. Charakterystyka morfologiczna i biologiczna nowotworów łagodnych i złośliwych.

2

W12

Patomorfologia wybranych nowotworów nabłonkowych                                    i nienabłonkowych.

2

W13

Immunopatologia chorób nowotworowych. Rak przedinwazyjny i inwazyjny. Stany przedrakowe.

2

W14

Patofizjologia zapaleń. Podziały zapaleń i ich charakterystyka, przyczyny oraz  diagnostyka patomorfologiczna. Objawy miejscowe i ogólne zapaleń

2

W15

Biochemiczne mediatory zapalenia.  Immunopatologia zapaleń. Choroby alergiczne i zapalenia z autoagresji.

2

 

Tematyka seminarium i ćwiczeń:

 


Seminarium 1:

Zapoznanie z regulaminem katedry i Zakładu Patologii. Omówienie technik histopatologicznych.

Ćwiczenie 1:

Metody badania mikroskopowego. 

 

Seminarium 2:

Przypomnienie podstaw histofizjologii: serce (cor), mózg (cerebrum), wątroba (hepar).

Ćwiczenie 2:

Budowa tkanek. Miąższ i zrąb narządu. Preparaty mikroskopowe: serce, mózg, wątroba.

 

Seminarium 3:

Przypomnienie podstaw histofizjologii: płuco (pulmo), nerka (ren), tarczyca (glandula thyroidea), węzeł chłonny (nodus lymphaticus)

Ćwiczenie 3:

Omówienie budowy histologicznej wybranych narządów. Preparaty mikroskopowe: płuco, nerka, tarczyca, węzeł chłonny

 

Seminarium 4:

Definicje, podział i przyczyny krwotoku i przekrwienia. Patofizjologia przekrwienia wątroby i mózgu. Charakterystyka obrazów mikroskopowych omawianych zmian.

Ćwiczenie 4:

Zaburzenia w krążeniu. Preparaty mikroskopowe: ognisko krwotoczne, krwinkotok, przekrwienie wątroby

 

Seminarium 5:

Przyczyny powstawania, rodzaje i następstwa zakrzepicy. Charakterystyka obrazów mikroskopowych omawianych zmian.

Ćwiczenie 5:

Zaburzenia w krążeniu. Preparaty mikroskopowe: zakrzep przyścienny i zatykający


Seminarium 6:

Charakterystyka zawału mięśnia sercowego i miażdżycy tętnic wieńcowych. Charakterystyka obrazów mikroskopowych omawianych zmian.

Ćwiczenie 6:

Zaburzenia w krążeniu. Preparaty mikroskopowe: zawał i blizna po zawale, miażdżyca tętnicy podudzia

 

Seminarium 7:

Definicja, podział i przyczyny martwicy. Omówienie martwicy skrzepowej i charakterystyka wrzodów żołądka.

Ćwiczenie 7:

Zmiany wsteczne. Preparaty mikroskopowe: wrzód żołądka, serowacenie

 

Seminarium 8:

Omówienie sposobów gojenia się ran. Patofizjologia rozrostu tarczycy. Charakterystyka obrazów mikroskopowych omawianych zmian.

Ćwiczenie 8:

Zmiany postępowe. Preparaty mikroskopowe: ziarnina, wole miąższowe tarczycy

 

Seminarium 9:

Wprowadzenie do onkologii. Podziały, przyczyny powstawania, cechy biologiczne nowotworów. Charakterystyka obrazów mikroskopowych omawianych zmian.

Ćwiczenie 9:

Nowotwory łagodne. Preparaty mikroskopowe: brodawczak, mięśniak, gruczolak

 

Seminarium 10:

Charakterystyka nowotworów łagodnych i złośliwych sutka. Charakterystyka obrazów mikroskopowych omawianych zmian.

Ćwiczenie 10:

Patologia sutka. Preparaty mikroskopowe: brodawczak wewnątrzprzewodowy, włókniakogruczolak, rak sutka

 

Seminarium 11:

Rak szyjki macicy – czynniki ryzyka, diagnostyka, badania profilaktyczne. Charakterystyka obrazów mikroskopowych omawianych zmian.

Ćwiczenie 11:

Patologia szyjki macicy. Preparaty mikroskopowe: nadżerka, rak przedinwazyjny i inwazyjny szyjki macicy

 

Seminarium 12:

Charakterystyka raków skóry – czynniki ryzyka, postacie morfologiczne. profilaktyka. Obrazy mikroskopowe omawianych zmian.

Ćwiczenie 12:

Nowotwory skóry. Preparaty mikroskopowe: czerniak złośliwy, raki: podstawnokomórkowy i płaskonabłonkowy 

 

Seminarium 13:

Charakterystyka raków gruczołowych. Podział i występowanie. Obrazy makroskopowe omawianych zmian.

Ćwiczenie 13:

Raki gruczołowe jelita. Preparaty mikroskopowe: gruczolakorak, rak galaretowaty

 

Seminarium 14:

Charakterystyka zapaleń. Omówienie najczęściej występujących zapaleń płuc. Obrazy mikroskopowe omawianych zmian.

Ćwiczenie 14:

Zapalenia. Preparaty mikroskopowe: zapalenie płatowe i odoskrzelowe płuc, gruźlica płuc

 

Seminarium 15:

Charakterystyka zapaleń nerek

Ćwiczenie 15:

Zapalenia. Preparaty mikroskopowe: odmiedniczkowe zapalenie nerek

 Zaliczenie praktyczne ćwiczeń.