Etiopatogeneza inwazyjnych chorób skóry

Regulamin

REGULAMIN ZALICZENIA PRZEDMIOTU

ETIOPATOGENEZA INWAZYJNYCH CHORÓB SKÓRY

prowadzonego dla studentów I-go roku studiów II stopnia na kierunku Kosmetologia

w Katedrze i Zakładzie Patologii  w roku akademickim 2019/2020

 

I. Student zobowiązany jest do:

  1. Uczestnictwa we wszystkich zajęciach, do punktualnego przychodzenia na ćwiczenia oraz wykłady;
  2. Brania czynnego udziału w zajęciach prowadzonych w ramach przedmiotu;

II. Zasady usprawiedliwienia nieobecności na zajęcia

Nieobecności należy usprawiedliwić na najbliższych zajęciach (usprawiedliwienie lekarskie, wezwanie sądowe lub inne usprawiedliwienie zgodne z par. 15, pkt. 6 Regulaminu Studiów). Zajęcia praktyczne (ćwiczenia) student zobowiązany jest uzupełnić w ramach konsultacji z nauczycielem akademickim, a materiał teoretyczny obowiązujący w ramach odrabianych zajęć zaliczyć u prowadzącego.  Nieobecność na zajęciach z powodów opisanych w par. 15, pkt. 6 Regulaminu Studiów będzie usprawiedliwiona bez konieczności ich odrabiania.

 

III. Zasady, tryb i terminy zaliczenia:

 

W ramach seminariów przewidziane są 3 sprawdziany pisemne. Kolokwia teoretyczne obejmują zakres informacji omawianych nie tylko w trakcie seminariów, ale również wykładów. Dopuszcza się dwukrotną możliwość poprawy oceny niedostatecznej. Niezaliczone kolokwium należy poprawić u prowadzącego zajęcia. Pierwsza poprawa w terminie 2 tygodni od uzyskania oceny niedostatecznej, druga poprawa powinna odbyć się w tygodniu zaliczeniowym. Zaliczenie wszystkich kolokwiów jest warunkiem zaliczenia ćwiczeń.

Student, który na dwa tygodnie przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej nie uzyskał zaliczenia z dwóch kolokwiów, w tygodniu zaliczeniowym zobowiązany jest zaliczyć kolokwium obejmujące całość materiału.

 

IV. FORMA ZALICZENIA KOŃCOWEGO

Zaliczenie na ocenę przedmiotu Etiopatogeneza inwazyjnych chorób skóry dla studentów I-go roku studiów II stopnia na kierunku kosmetologia polegać będzie na uzyskaniu pozytywnych ocen z wszystkich kolokwiów realizowanych w ramach przedmiotu.

 

V. ZASADY USTALANIA OCENY Z PRZEDMIOTU

Ocenę końcową z przedmiotu Etiopatogeneza inwazyjnych chorób skóry stanowić będzie średnia arytmetyczna wszystkich ocen uzyskanych przez studenta w ramach przedmiotu.

 

VI. SPOSÓB INFORMOWANIA STUDENTÓW O UZYSKANYCH WYNIKACH ZALICZEŃ I EGZAMINU

Wyniki zaliczenia końcowego ogłoszone będą w ciągu 3 dni roboczych od dnia przeprowadzenia zaliczenia, w „Wirtualnym Dziekanacie” orz na stronie internetowej jednostki realizującej przedmiot

 

VII. SPOSÓB KONSULTACJI Z NAUCZYCIELEM AKADEMICKIM

Konsultacje z nauczycielem akademickim odbywają się zgodnie z wywieszonym w gablocie harmonogramem konsultacji.

 

VIII. MOŻLIWOŚĆ WGLĄDU DO PRAC PISMENYCH STUDENTA

Zgodnie z Regulaminem Studiów (par. 14, pkt. 22) student ma prawo do wglądu ocenionej pracy zaliczeniowej lub egzaminacyjnej wraz z treścią pytań oraz kluczem odpowiedzi w terminie 5 dni od ogłoszenia wyników w godzinach konsultacji z nauczycielem akademickim prowadzącym zajęcia.

 

Tematyka wykładów

W1

Zakażenia inwazyjne skóry – zróżnicowanie etiologii

W2

Skóra, jako bariera immunologiczna

W3

choroby bakteryjne i wirusowe ze zmianami skórnymi, przenoszone drogą płciową

W4

choroby bakteryjne i wirusowe ze zmianami skórnymi, przenoszone przez organizmy wektorowe

W5

Gruźlica skóry; gruźlica właściwa, tuberkulidy

W6

Zmiany skórne wywołane przez przedstawicieli Streptococcus

W7

Zmiany skórne wywołane przez przedstawicieli Staphylococcus

W8

Patogenne i niepatogenne Corynebacterium spp.

 

Tematyka seminariów

S1

Przyczyny różnych form zmian skórnych

S2

Choroby wirusowe z objawami skórnymi

S3

Zmiany skórne pochodzenia bakteryjnego

S4

Obraz zmian skórnych pochodzenia grzybiczego

S5

Choroby pasożytnicze z objawami skórnymi

S6

Zmiany chorobowe w obrębie błon śluzowych jamy ustnej

S7

Choroby o podłożu alergicznym

S8

Zmiany powłok skórnych o podłożu genetycznym