Profilaktyka chorób nowotworowych

Regulamin

REGULAMIN ZALICZENIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO

PROFILAKTYKA CHORÓB NOWOTWOROWYCH

 prowadzonego dla studentów  II roku kierunku farmacja

w Katedrze i Zakładzie Patologii w roku akademickim 2019/2020

 I. Student zobowiązany jest do:

  1. Uczestnictwa we wszystkich zajęciach, do punktualnego przychodzenia na seminaria oraz wykłady, a także realizacji wykładów w formie e-learningu.
  2. Brania czynnego udziału w zajęciach prowadzonych w ramach przedmiotu;
  3. Przygotowania prezentacji multimedialnej z wybranego tematu w ramach seminariów

 

II. Zasady usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach (seminaria ćwiczenia)

Nieobecności należy usprawiedliwić na najbliższych zajęciach (usprawiedliwienie lekarskie, wezwanie sądowe lub inne usprawiedliwienie zgodne z par. 15, pkt. 6 Regulaminu Studiów). Seminaria student zobowiązany jest uzupełnić w ramach konsultacji z nauczycielem akademickim, a materiał teoretyczny obowiązujący w ramach odrabianych zajęć zaliczyć u prowadzącego. Nieobecność na zajęciach z powodów opisanych w par. 15, pkt. 6 Regulaminu Studiów będzie usprawiedliwiona bez konieczności ich odrabiania.

 

III. Zasady, tryb i terminy zaliczeń:

SEMINARIA:

Warunkiem uzyskania zaliczenia z seminariów jest czynny udział w seminariach oraz przedstawienie przygotowanej prezentacji multimedialnej.

 

IV. Forma zaliczenia końcowego

Zaliczenie na ocenę z przedmiotu Profilaktyka chorób nowotworowych dla studentów II-go roku kierunku farmacja  przewiduje się w formie testu zaliczeniowego (e- learning) z całego omawianego materiału (seminaria i wykłady). Niezaliczenie testu zaliczeniowego w I terminie skutkuje ponownym zaliczaniem w II i III terminie.

 

V. Zasady ustalania oceny z przedmiotu

Ocenę końcową z przedmiotu Profilaktyka chorób nowotworowych stanowi średnia ocen uzyskanych przez studenta z końcowego zaliczenia na ocenę oraz prezentacji multimedialnej.

 

VI. Sposób informowania studentów o uzyskanych wynikach zaliczenia na ocenę

Wyniki zaliczenia ogłoszone będą w ciągu 3 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu, w „Wirtualnym Dziekanacie” oraz na stronie internetowej jednostki realizującej przedmiot

 

VII. Konsultacje z nauczycielem akademickim

Konsultacje z nauczycielem akademickim odbywają się zgodnie z wywieszonym w gablocie harmonogramem konsultacji.

 

VIII. Możliwość wglądu do prac pisemnych studenta

Zgodnie z Regulaminem Studiów (par. 14, pkt. 22) student ma prawo do wglądu ocenionej pracy zaliczeniowej lub egzaminacyjnej wraz z treścią pytań oraz kluczem odpowiedzi w terminie 5 dni od ogłoszenia wyników w godzinach konsultacji z nauczycielem akademickim prowadzącym zajęcia.

 

Tematyka wykładów (e-learning)

W1

Epidemiologia nowotworów złośliwych.

W2

Profilaktyka  najczęściej  występujących nowotworów złośliwych.

Znaczenie wczesnego  wykrywania nowotworów w ich leczeniu.

W3

Otyłość jako czynnik rozwoju raka

W4

Wpływ hormonów na występowanie nowotworów złośliwych

W5

Wpływ czynników środowiskowych na ryzyko wystąpienia nowotworów złośliwych

W6

Czynniki biologiczne (wirusy: HBV, HCV, HPV) w etiopatogenezie chorób nowotworowych

W7

Podstawy karcynogenezy związanej z paleniem oraz nadużywaniem alkoholu

W8

Przyczyny powstawania nowotworów związanych z pracą

W9

Nowotwory związane z zażywaniem leków

W10

Wpływ promieniowania na rozwój nowotworów

 

Tematyka seminariów

S1

Chemioprewencja i badania przesiewowe w raku piersi

S2

Profilaktyka raka szyjki macicy

S3

Profilaktyka raka jajnika

S4

Badania przesiewowe w raku jelita grubego

S5

Badania skriningowe w raku płuc

S6

Profilaktyka nowotworów skóry

S7

Chemioprewencja i badania przesiewowe w nowotworach głowy i szyi

S8

Profilaktyka raka gruczołu krokowego i jąder