Profilaktyka chorób nowotworowych

Regulamin

REGULAMIN ZALICZENIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO PROFILAKTYKA CHORÓB NOWOTWOROWYCH prowadzonego dla studentów  II roku kierunku farmacja w Katedrze i Zakładzie Patologii w roku akademickim 2018/2019

 

I. Student zobowiązany jest do:

 

  1. Uczestnictwa we wszystkich zajęciach, do punktualnego przychodzenia na seminaria oraz wykłady, a także realizacji wykładów w formie e-learningu.
  2. Brania czynnego udziału w zajęciach prowadzonych w ramach przedmiotu;
  3. Przygotowania prezentacji multimedialnej z wybranego tematu w ramach seminariów

 

II. Zasady usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach (seminaria ćwiczenia)

Nieobecności należy usprawiedliwić na najbliższych zajęciach (usprawiedliwienie lekarskie, wezwanie sądowe lub inne usprawiedliwienie zgodne z par. 15, pkt. 6 Regulaminu Studiów). Seminaria student zobowiązany jest uzupełnić w ramach konsultacji z nauczycielem akademickim, a materiał teoretyczny obowiązujący w ramach odrabianych zajęć zaliczyć u prowadzącego. Nieobecność na zajęciach z powodów opisanych w par. 15, pkt. 6 Regulaminu Studiów będzie usprawiedliwiona bez konieczności ich odrabiania.

 

III. Zasady, tryb i terminy zaliczeń:

 

SEMINARIA:

Warunkiem uzyskania zaliczenia z seminariów jest  czynny udział w seminariach oraz przedstawienie przygotowanej prezentacji multimedialnej.

 

IV. Forma zaliczenia końcowego

Zaliczenie na ocenę z przedmiotu Profilaktyka chorób nowotworowych dla studentów II-go roku kierunku farmacja  przewidziany jest  sprawdzian pisemny  w formie pytań otwartych z całego omawianego materiału (seminaria i wykłady). Niezaliczenie kolokwium końcowego (pisemnego) w I terminie skutkuje ponownym zaliczaniem w II terminie.

 

V. Zasady ustalania oceny z przedmiotu

Ocenę końcową z przedmiotu Profilaktyka chorób nowotworowych stanowi średnia ocen uzyskanych przez studenta z końcowego zaliczenia na ocenę oraz prezentacji multimedialnej.

 

VI. Sposób informowania studentów o uzyskanych wynikach zaliczenia na ocenę

Wyniki zaliczenia ogłoszone będą w ciągu 3 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu, w „Wirtualnym Dziekanacie” oraz na stronie internetowej jednostki realizującej przedmiot

 

VII. Konsultacje z nauczycielem akademickim

Konsultacje z nauczycielem akademickim odbywają się zgodnie z wywieszonym w gablocie harmonogramem konsultacji.

 

VIII. Możliwość wglądu do prac pisemnych studenta

Zgodnie z Regulaminem Studiów (par. 14, pkt. 22) student ma prawo do wglądu ocenionej pracy zaliczeniowej lub egzaminacyjnej wraz z treścią pytań oraz kluczem odpowiedzi w terminie 5 dni od ogłoszenia wyników w godzinach konsultacji z nauczycielem akademickim prowadzącym zajęcia.