Praca naukowo-badawcze

Główne kierunki badań:

Działalność naukowa:

 • Jeden z kierunków badań prowadzonych w Katedrze i Zakładzie Patologii koncentruje się na chorobach przenoszonych przez organizmy wektorowe, w ujęciu cytofizjologicznym i histopatologicznym. Istotnym zakresem zainteresowań (badań) są choroby wrodzone, nabyte w drodze przezłożyskowej transmisji patogenów.
 • Dodatkowo Katedra i Zakład Patologii uczestniczy w badaniach o charakterze interdyscyplinarnym, nad tworzeniem kompozytów polimerowych mających znaczenie medyczne, tj. w procesach regeneracyjnych i służących do konstrukcji implantów. Badania te prowadzone są w oparciu o rutynowe analizy histologiczne, techniki histochemiczne i cytochemicznych oraz z zastosowaniem skaningowej i transmisyjnej mikroskopii elektronowej, mikroskopii sił atomowych i metody hodowli komórkowej
 • Innym z kierunków badań prowadzonych w Katedrze i Zakładzie Patologii jest ocena aktywności biologicznej związków naturalnych biologicznie czynnych wobec ludzkich komórek nowotworowych raka sutka i jajnika w warunkach in vitro oraz in vivo
 • Celem badań, prowadzonych w Naszej Katedrze jest zastosowanie wybranych związków polifenolowych w terapii przeciwnowotworowej. Założeniem podjętych projektów o istotnym znaczeniu w obszarze badań podstawowych jest przede wszystkim poszerzenie stanu wiedzy na temat aktywności antyproliferacyjnej, proapoptotycznej oraz antymigracjnej wybranych substancji pochodzenia naturalnego w stosunku nowotworów regionu głowy i szyi, ze szczególnym uwzględnieniem raka języka oraz krtani w modelu in vitro oraz in vivo.

 

 

Podstawowe techniki badawcze:

 • Przygotowanie preparatów mikroskopowych metodą parafinową oraz mrożeniową
 • Przygotowywanie preparatów cytologicznych (hodowle komórkowe)
 • ocena mikroskopowa – analiza obrazu pod mikroskopem
 • cytochemia – ocena składu chemicznego komórek i tkanek
 • histochemia – badanie pozwalające na uwidocznienie w tkankach określonych struktur lub substancji chemicznych niewidocznych w klasycznym barwieniu H-E.
 • biologia molekularna – badanie struktur białek i kwasów nukleinowych (PCR, PCR in situ, hybrydyzacja in situ, western-blot)
 • badania immunohistochemiczne, immunocytochemiczne oraz immunoenzymatyczne – to badania pozwalające na wykrywanie rozmaitych substancji antygenowych w skrawkach mikroskopowych lub płynach ustrojowych
 • badania immunofluorescencyjne – przeprowadzane na nieutrwalonych chemicznie zamrożonych wycinkach (immunopatologia).

 

Techniki dodatkowe:

 • cytometria przepływowa
 • mikroskopia konfokalna 

 

 

Tematy prac naukowo-badawczych:

 Rok  Tytuł  Kierownik projektu
2019 Ocena właściwości cytotoksycznych wybranych flawonoidów w badaniach in vitro dr hab. Agata Kabała-Dzik
2019 Ocena aktywności przeciwnowotworowej flawonoidów i ich kombinacji w stosunku do nowotworów regionu głowy i szi dr Robert Kubina
2018  Ocena właściwości cytotoksycznych wybranych monoterpenów w badaniach in vitro dr Agata Kabała-Dzik
2018 Wpływ wybranych związków polifenolowych na zwiększenie wrażliwości komórek raka języka i gardła na paklitaksel i tamoksyfen  dr Robert Kubina
2017  Ocena wpływu kwasu alfa-liponowego i ekstraktu z czosnku na obraz morfologiczny narządów królików karmionych paszą bytową z dodatkiem nieutlenionej i utlenionej oliwy z oliwek dr hab. Barbara Stawiarska-Pięta
2017  Wpływ wybranych flawonoidów na zwiększenie wrażliwości komórek raka języka na paklitaksel dr Robert Kubina
2016 Ocena aktywności antyproliferacyjnych, cytotoksycznych i proapoptotycznych wybranych flawonoidów w stosunku do nowotworów wątroby w badaniach in vitro dr hab. Barbara Stawiarska-Pięta
2016  Wpływ substancji pochodzenia naturalnego, pochodnych kwasu cynamonowego, na aktywność cytotoksyczną w stosunku do wybranych linii komórek rakowych regionu głowy i szyi dr Robert Kubina
2015 Wpływ kurkuminy oraz jej pochodnych na proliferacje, apoptozę oraz migrację komórek nowotworowych regionu głowy i szyi. dr Robert Kubina
2015 Porównanie wpływu działania liponianu i resweratrolu z działaniem ekstraktu propolisu na apoptozę, cytotoksyczność, układu oksydacyjno-redukcyjny fibroblastów w obecności różnych stężeń jonów fluorkowych w badaniach in vitro. dr hab. Barbara Stawiarska-Pięta
2014

 Ocena obrazu morfologicznego narządów wewnętrznych królików karmionych dieta tłuszczową zawierajacą utleniony lub nieutleniony olej rzepakowy

dr hab. Barbara Stawiarska-Pięta
2013  Ocena wpływu ekstraktu propolisu na apoptozę, cytotoksyczność oraz układ oksydo- redukcyjny różnych stężeń jonów fluorkowych w badaniach in vitro. dr hab. Barbara Stawiarska-Pięta
2012  Ocena atywności biologicznej etanolowego ekstraktu propolisu i jego składników w badaniach in vitro. dr hab. Barbara Stawiarska-Pięta
2011  Wpływ liponianu, koenzymu Q oraz witamin A i E na obraz patomorfologiczny wątroby i nerki oraz wybrane wskaźniki biochemiczne przemiany białkowej po intoksykacji fluorkiem sodu. dr hab. Barbara Stawiarska-Pięta
2010  Ocena właściwości anty-proliferacyjnych propolisu. Badania in vitro. dr Barbara Stawiarska-Pięta
2009  Ocena właściwości apoptotycznych wybranych apifarmakoterapeutyków. dr Barbara Stawiarska-Pięta
2009  Ocena wpływu DNA czerwiu pszczelego podanego droga dootrzewnową na przebieg ciąży szczura dr Agata Kabała-Dzik
2009 Ocena wpływu DNA czerwiu pszczelego na obraz morfologiczny płodu szczura po narażeniu na kwas acetylosalicylowy dr Magdalena Wyszyńska
2008  Ocena wpływu antyoksydantów na obraz morfologiczny narządów wewnętrznych i wybrane parametry biochemiczne u szczurów intoksykowanych fluorkiem sodu dr Barbara Stawiarska-Pięta
2008  Wpływ antyoksydantów na obraz patomorfologiczny narządów wewnętrznych szczurów i wybrane przemiany metaboliczne po intoksykacji fluorkiem sodu prof. Ewa Szaflarska-Stojko
2008  Ocena właściwości farmakologicznych DNA czerwiu pszczelego dr Agata Kabała-Dzik
2007 Obserwacje doświadczalne nad osłonowym działaniem DNA czerwiu pszczelego w stosunku do płodu narażonego na zwiazki embriotoksyczne prof. Ewa Szaflarska-Stojko
2007 Osłonowe działanie DNA czerwiu opszczelego przeciwdziałające uszkodzeniu płodu zwiazkami embriotoksycznymi - badania patomorfologiczne mgr Magdalena Wyszyńska
2007 Ocena właściwości przeciwdrobnoustrojowych zasklepu miodowego dr Agata Kabała-Dzik