Metody preparatyki histopatologicznej i immunocytochemii

Regulamin

 

REGULAMIN ZALICZENIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO

METODY PREPARATYKI HISTOPATOLOGICZNEJ i IMMUNOCYTOCHEMII

prowadzonego dla studentów I roku studiów I-go stopnia na kierunku BIOTECHNOLOGIA MEDYCZNA

w Katedrze i Zakładzie Patologii w roku akademickim 2019/2020

 I. Student zobowiązany jest do:

  1. Uczestnictwa we wszystkich zajęciach, do punktualnego przychodzenia na seminaria oraz realizacji wykładów w formie e-learningu.
  2. Brania czynnego udziału w zajęciach prowadzonych w ramach przedmiotu;
  3. Przygotowania sprawozdań z wykonywanych ćwiczeń

 

II. Zasady usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach (seminaria)

Nieobecności należy usprawiedliwić na najbliższych zajęciach (usprawiedliwienie lekarskie, wezwanie sądowe lub inne usprawiedliwienie zgodne z par. 15, pkt. 6 Regulaminu Studiów). Seminaria student zobowiązany jest uzupełnić w ramach konsultacji z nauczycielem akademickim, a materiał teoretyczny obowiązujący w ramach odrabianych zajęć zaliczyć u prowadzącego. Nieobecność na zajęciach z powodów opisanych w par. 15, pkt. 6 Regulaminu Studiów będzie usprawiedliwiona bez konieczności ich odrabiania.

 

III. Zasady, tryb i terminy zaliczeń:

 

SEMINARIA:

Warunkiem uzyskania zaliczenia z seminariów jest  czynny udział w seminariach oraz przedstawienie sprawozdań z wykonywanych ćwiczeń

 

IV. Forma zaliczenia końcowego

W ramach zaliczenia na ocenę przedmiotu Metody preparatyki histopatologicznej oraz immunocytochemii dla studentów I-go roku I stopnia na kierunku biotechnologia medyczna przewiduje się w formie testu zaliczeniowego (e- learning) z całego omawianego materiału (seminaria i wykłady). Niezaliczenie testu zaliczeniowego w I terminie skutkuje koniecznością ponownego podejścia do zaliczenia w II i III terminie.

 

V. Zasady ustalania oceny z przedmiotu

Ocenę końcową z przedmiotu Metody preparatyki histopatologicznej i immunocytochemii  stanowi średnia ocen uzyskanych przez studenta z końcowego zaliczenia na ocenę oraz sprawozdań oddanych w ramach seminariów.

 

VI. Sposób informowania studentów o uzyskanych wynikach zaliczenia na ocenę

Wyniki zaliczenia ogłoszone będą w ciągu 3 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu, w „Wirtualnym Dziekanacie” oraz na stronie internetowej jednostki realizującej przedmiot

 

VII. Konsultacje z nauczycielem akademickim

Konsultacje z nauczycielem akademickim odbywają się zgodnie z wywieszonym w gablocie harmonogramem konsultacji.

 

VIII. Możliwość wglądu do prac pisemnych studenta

Zgodnie z Regulaminem Studiów (par. 14, pkt. 22) student ma prawo do wglądu ocenionej pracy zaliczeniowej lub egzaminacyjnej wraz z treścią pytań oraz kluczem odpowiedzi w terminie 5 dni od ogłoszenia wyników w godzinach konsultacji z nauczycielem akademickim prowadzącym zajęcia.

 

Tematyka wykładów (e-learning)

W1

Elementy patomorfologii ogólnej. Patomorfologia ogólna nowotworów.

W2

Cel i zadania technik cytologicznych i patomorfologicznych

W3

Etapy przygotowania komórek i tkanek do badania histopatologicznego (pobieranie, utrwalanie oraz barwienie preparatów)

W4

Wprowadzenie do metod immunocytochemicznych

W5

Barwienia cytochemiczne w wizualizacji struktury komórek i tkanek zwierzęcych. Wykrywanie związków chemicznych w komórkach metodami cytochemii klasycznej.

W6

Metody immunocytofluorescencyjne (bezpośrednie i pośrednie), ich zalety i ograniczenia.

W7

Wykorzystanie metod immunocytochemicznych w badaniach biologii i biochemii komórki. Rola immunocytochemii w diagnostyce klinicznej nowotworów.

W8

Nieprawidłowe wyniki reakcji immunocytochemicznych

 

 Tematyka seminariów (zajęcia praktyczno-teoretyczne)

S1

Pobieranie materiału do badań, ocena jego przydatności, zasady przechowywania i przygotowywania komórek i tkanek do analizy.

Utrwalanie, płukanie, odwadnianie, zatapianie w parafinie, odparafinowywanie i barwienie skrawków parafinowych.

S2

Wprowadzenie do metod immunocytochemicznych, znaczniki stosowane w metodach immunocytochemicznych. Rodzaje reakcji immunocytochemicznych. Znaczenie wyników badań immunocytochemicznych.

S3

Wprowadzenie do metod immunofluorescencyjnych. Przygotowanie materiału do barwienia IF. Rodzaje reakcji immunofluorescencyjnych. Barwniki stosowane w reakcjach immunofluorescencyjnych, rola immunofluorescencjii w diagnostyce nowotworów