Patomorfologia

Regulamin

REGULAMIN ZALICZENIA PRZEDMIOTU PATOMORFOLOGIA prowadzonego dla studentów II-go roku kierunku Analityka medyczna w Katedrze i Zakładzie Patologii

 

 

I. Student zobowiązany jest do:

 

 1. Uczestnictwa we wszystkich zajęciach, do punktualnego przychodzenia na seminaria, ćwiczenia i wykłady;
 2. Brania czynnego udziału w zajęciach prowadzonych w ramach przedmiotu;
 3. Na ćwiczenia student przychodzi w białym fartuchu z czystym zeszytem oraz kolorowymi kredkami do rysowania oglądanych zmian patomorfologicznych w mikroskopie.

 

II. Zasady usprawiedliwienia nieobecności  na zajęciach (seminaria, ćwiczenia)

 

Nieobecności należy usprawiedliwić na najbliższych zajęciach (usprawiedliwienie lekarskie, wezwanie sądowe lub inne, itp). Zajęcia praktyczne (ćwiczenia) student zobowiązany jest uzupełnić w ramach konsultacji z nauczycielem akademickim oraz zaliczyć materiał teoretyczny obowiązujący w ramach odrabianych zajęć.

 

III. Zasady, tryb i terminy zaliczeń:

 

SEMINARIA:

Warunkiem uzyskania zaliczenia z seminariów jest przygotowanie teoretyczne w zakresie tematyki obowiązującej w ramach realizowanego programu na każde zajęcia. W ramach seminariów przewidziane są pisemne sprawdziany w formie otwartych pytań po zakończeniu każdego działu patomorfologii (o terminie studenci będą informowani z tygodniowym wyprzedzeniem). Niezaliczone sprawdziany pisemne w ramach seminariów należy poprawić u prowadzącego zajęcia w terminie 2 tygodni. Przekroczenie tego terminu uniemożliwia udział w kolejnych zajęciach.

 

ĆWICZENIA:

Warunkiem uzyskania zaliczenia z ćwiczeń jest  czynny udział (oglądanie zmian patomorfologicznych na preparatach mikroskopowych, ich narysowanie oraz zaliczenie ćwiczeń w zeszycie przez prowadzącego zajęcia).

 

IV. FORMA EGZAMINU

 1. Egzamin końcowy dla studentów II-go roku kierunku analityka medyczna z przedmiotu patomorfologia składa się z części praktycznej i teoretycznej w formie ustnej.
 2. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu praktycznego jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń i seminariów.
 3. Część praktyczna egzaminu polegać będzie na rozpoznaniu zmian patomorfologicznych na 3 losowo wybranych preparatach oraz ich omówieniu.
 4. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu  ustnego jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu praktycznego
 5. Część teoretyczna egzaminu polegać będzie na odpowiedzi na losowo wybrany zestaw 3 pytań, których tematyka obejmować będzie cały materiał omawiany w ramach wykładów oraz seminariów.

 

V. ZASADY USTALANIA OCENY Z PRZEDMIOTU

 

Ocena końcowa z przedmiotu Patomorfologia stanowi średnią ocen ze zdanych egzaminów praktycznego i teoretycznego.

 

VI. SPOSÓB INFORMOWANIA STUDENTÓW O UZYSKANYCH WYNIKACH ZALICZEŃ I EGZAMINU

 

 1. O wynikach z odpowiedzi ustnej student informowany jest na bieżąco po zakończeniu odpowiedzi.

 

 1. Wyniki z sprawdzianów pisemnych z  seminariów (zakodowane numerem indeksu studenta) umieszczone zostaną w gablocie Katedry i Zakładu Patologii.

 

 1. O wynikach z egzaminu praktycznego i ustnego student będzie informowany na bieżąco po zakończeniu odpowiedzi. (wpis do indeksu i karty egzaminacyjnej)

 

VII. SPOSÓB KONSULTACJI Z NAUCZYCIELEM AKADEMICKIM

 

Konsultacje z nauczycielem akademickim odbywają się zgodnie z wywieszonym w gablocie harmonogramem konsultacji.

 

VIII. MOŻLIWOŚĆ WGLĄDU DO PRAC PISMENYCH STUDENTA

 

Student ma możliwość wglądu do prac pisemnych w godzinach konsultacji z nauczycielem akademickim, prowadzącym zajęcia.

Zgodnie z regulaminem studiów (par. 14, pkt. 20):

„Student ma prawo do wglądu do swojej ocenionej pracy zaliczeniowej lub egzaminacyjnej wraz z treścią pytań i kluczem odpowiedzi w terminie 5 dni od ogłoszenia wyników zaliczenia lub egzaminu.

 

Tematyka Wykładów

W1

Metodyka badań patomorfologa. Pojęcie zdrowia i choroby. Homeostaza ustrojowa. Formy integracji komórek prawidłowych. Przyczyny ich uszkodzeń. Podziały chorób. Badania autopsyjne (pośmiertne) ich cel i przydatność praktyczna.

W2

Badania biopsyjne (zażyciowe): diagnostyka histopatologiczna pozyskiwanie materiału do badań, biopsje, oligobiopsje, cytodiagnostyka. Charakterystyka i znaczenie powyższych badań histopatologicznych.

W3

Zaburzenia w krążeniu. Krwotok- rodzaje, przyczyny, objawy. Przekrwienie – rodzaje, patomechanizm powstawania, następstwa.

W4

Patomechanizm i następstwa wybranych zaburzeń w krążeniu Patomorfologia zaburzeń w krążeniu. Niedokrwienie. Zawał. Obrzęki. Skrzep i zakrzep. Zator.

W5

Miażdżyca tętnic. Czynniki ryzyka konstytucjonalne i poddające się modyfikacji. Morfologia miażdżycy.

W6

Patogeneza, następstwa i prewencja miażdżycy.

W7

Zmiany wsteczne: Charakterystyka zaników i zwyrodnień. Podziały, przyczyny i znaczenie kliniczne powyższych zmian.

W8

Martwice: podział i przyczyny powstawania. Patomechanizm powstawania martwicy. Obrazy i charakterystyka wybranych zmian wstecznych.

W9

Zmiany postępowe. Przerost i rozrost. Regeneracja i naprawa. Mechanizmy gojenia się ran. Czynniki wpływające  na gojenie się ran.

W10

Nieprawidłowości różnicowania i dojrzewania tkanek. Transformacja nowotworowa.

W11

Nowotwory. Kancerogeneza. Patomorfologia ogólna nowotworów. Podziały nowotworów.  Charakterystyka nowotworów ze względu na cechy biologiczne.

W12

Charakterystyka morfologiczna i biologiczna nowotworów łagodnych. Patomorfologia wybranych nowotworów nabłonkowych i nie nabłonkowych.

W13

Charakterystyka morfologiczna i biologiczna nowotworów złośliwych. Cechy komórek nowotworów złośliwych. Rak przedinwazyjny i inwazyjny. Stany przedrakowe.

W14

Zapalenia. Podziały, przyczyny i ich charakterystyka oraz diagnostyka patomorfologiczna.

W15

Postacie morfologiczne zapalenia ostrego i przewlekłego.

 

Tematyka seminariów

S1

Zapoznanie z regulaminem Katedry i Zakładu Patologii. Omówienie technik histopatologicznych. Zapoznanie z metodyką pracy patologa.

S2

Charakterystyka krwotoku. Pojęcia: skrzep, zakrzep. Patomorfologia krwotoków mózgu. Charakterystyka obrazów mikroskopowych omawianych zmian.

S3

Definicja, podział i przyczyny przekrwienia. Patomorfologia przekrwienia wątroby oraz przekrwienia mózgu. Przyczyny i zmiany morfologiczne obrzęku płuc. Obrazy mikroskopowe omawianych zmian.

S4

Charakterystyka zakrzepicy. Patomorfologia zakrzepów – przyczyny powstawania, rodzaje zakrzepów. Charakterystyka obrazów mikroskopowych zakrzepów.

S5

Miażdżyca: przyczyny, postacie i następstwa. Patomorfologia i następstwa miażdżycy: zawał i udar.  Obrazy mikroskopowe miażdżycy tętnic podudzia i stwardnienia tętnic nerkowych oraz zawału serca.

S6

Wprowadzenie do zmian wstecznych. Podstawowe podziały, definicje zmian i przyczyny ich powstawania. Patogeneza rozedmy płuc oraz torbieli pęcherzykowej jajnika. Charakterystyka obrazów mikroskopowych omawianych zmian.

S7

Charakterystyka zwyrodnień: definicja, podziały. Patomorfologia zwyrodnienia koloidowego tarczycy oraz najczęściej występujących zwyrodnień rogowych. Omówienie zmian towarzyszącym stłuszczeniu wątroby. Charakterystyka obrazów mikroskopowych omawianych zmian.

S8

Wprowadzenie do zmian martwiczych. Charakterystyka martwic – definicja, podział, przyczyny, objawy. Omówienie martwicy skrzepowej. Patomorfologia martwicy rozpływanej. Charakterystyka choroby wrzodowej żołądka oraz serowacenia.  Obrazy mikroskopowe wrzodu żołądka  i serowacenia.

S9

Wprowadzenie do zmian postępowych. Omówienie sposobów gojenia się ran. Przedstawienie przyczyn i następstw rozrostu tarczycy oraz rozrostu gruczołowego błony śluzowej macicy. Patomorfologia kłykcin kończystych. Charakterystyka obrazów mikroskopowych omawianych zmian.

S10

Charakterystyka nowotworów. Podziały i przyczyny powstawania. Charakterystyka obrazów makroskopowych i mikroskopowych nowotworów łagodnych:  brodawczaka i gruczolaka.

S11

Charakterystyka mięśniaka gładkokomórkowego i naczyniaków.  Obrazy makroskopowe i mikroskopowe mięśniaka macicy i naczyniaków z naczyń krwionośnych: prostego i jamistego.

S12

Charakterystyka nowotworów złośliwych. Przyczyny powstawania raków skóry. Stany przedrakowe skóry. Obrazy makroskopowe i mikroskopowe raków: podstawnokomórkowego i płaskokomórkowego, rogowaciejacego skóry.

S13

Charakterystyka zapaleń. Podział ze względu na zmiany w ognisku zapalnym. Charakterystyka najczęściej występujących ostrych zapaleń płuc. Obrazy mikroskopowe ostrych zapaleń:  odoskrzelowego zapalenia płuc  i ropowiczego zapalenia wyrostka robaczkowego.

S14

Charakterystyka zapaleń przewlekłych. Obrazy mikroskopowe marskości wątroby,  przewlekłego zapalenia wątroby i wola limfatycznego  Hashimoto.

S15

Repetytorium z patomorfologii omawianych zmian.

 

 Tematyka Ćwiczeń

C1

Prezentacja technik stosowanych w histopatologii. Omówienie  diagnostyki histopatologicznej.

C2

Preparaty mikroskopowe: skrzep krwi (coagulum), wybroczyny punkcikowate (haemorrhagiae punctatae), ognisko krwotoczne (focus haemorrhagicus), zejście krwotoku w tkance mózgowej-hemosyderyna (hemosiderosis).

C3

Preparaty mikroskopowe: obrzęk płuc (oedema pulmonum), przekrwienie mózgu (hyperaemia cerebri), przekrwienie wątroby (hyperaemia hepatis).

C4

Preparaty mikroskopowe: zakrzep przyścienny (thrombus parietalis), zakrzep zatykający (thrombus obturatorius).

C5

Preparaty mikroskopowe: stwardnienie tętnic nerkowych (arteriosclerosis renum), miażdżyca tętnic podudzia (atherosclerosis arteriae), zawał mięśnia sercowego (infarctus myocardii).

C6

Preparaty mikroskopowe: rozedma płuc (emphysema pulmonum), torbiel pęcherzykowa jajnika (cystis folicularis ovari).

C7

Preparaty mikroskopowe: zwyrodnienie koloidowe (degeneratio colloides),  zwyrodnienie rogowe (degeneratio cornea, hyperkeratosis).

C8

Preparaty mikroskopowe: martwica skrzepowa (necrosis coagulativa) - serowacenie (caseificatio). martwica rozpływna (necrosis colliquativa) - wrzód żołądka (ulcus ventriculi).

C9

Preparaty mikroskopowe: ziarnina (granulatio), rozrost tarczycy-wole miąższowe (struma parenchymatosa), kłykciny kończyste (condylomata acuminata).

C10

Preparaty mikroskopowe: Brodawczak (papilloma), gruczolak (adenoma).

C11

Preparaty mikroskopowe: mięśniak gładkokomórkowy (leiomyoma) Naczyniak jamisty (haemangioma cavernosum), naczyniak prosty (haemangioma simplex).

C12

Preparaty mikroskopowe: rak płaskonabłonkowy rogowaciejący skóry (carcinoma planoepitheliale keratodes cutis), rak podstawnokomórkowy skóry (carcinoma basocellulare, carcinoma Krompecheri.

C13

Preparaty mikroskopowe: odoskrzelowe zapalenie płuc (bronchopneumonia), zapalenie ropowicze wyrostka robaczkowego (appendicitis phlegmonosa.

C14

Preparaty mikroskopowe: marskość wątroby (cirrhosis hepatis), przewlekłe zapalenie wątroby (hepatitis chronica). Wole limfatyczne (struma lymphomatosa Hashimoto).

C15

Repetytorium z obrazów mikroskopowych (preparatów).